DECRET 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants